POZIV ZA DOSTAVLJANJE POČETNE PONUDE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU NABAVKE REAGENASA

Za d.o.o. “Berg” Sarajevo

Predmet pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja je odabir najpovoljnije ponude tj dodijela ugovora za nabavku i isporuku  reagenasa i ostalog pratećeg potrošnog materijala  za aparat Hemolyzer 3 PRO za godišnje potrebe JZU Dom zdravlja Doboj Istok, po specifikaciji navedenoj u dokumentaciji poziva za dostavljanje ponuda.

 

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti na linku ispod.

 

Hemolyzer 3 PRO TD pregovaracki