PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Poništava se dio Javnog oglasa za prijem u radni odnos broj: 927/2019 od 31.05.2019. godine, pod tačkom 1.1. “Doktor medicine-broj izvršilaca 1 (jedan) na neodređeno vrijeme”, objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” dana 02.06.2019. godine, kao i na web stranici JZU Dom zdravlja Doboj Istok.

Ostali tekst Javnog oglasa za prijem u radni odnos broj: 927/2019 od 31.05.2019. godine ostaje nepromjenjen.

 

U prilogu orginalni dokument.

 

Poništenje dijela javnog oglasa