JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na osnovu člana 20a. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu ( ..Službene novine Federacije BiH” , broj: 89/18 ), člana 6. stav 1. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu (..Sluzbene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 4/19 ) i clana 44.  stav 8. Statuta JZU Dom zdravlja Doboj  Istok, direktor ustanove raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos, a isti se nalazi u prilogu ovog članka.

I Javni oglas kao i Prijavni obrazac za kandidate koji se prijavljuju na Javni oglas možete preuzeti na linkovima ispod.

 

[ddownload_count id=”3780″]

Javni oglas za prijem u radni odnos

 

Prijavni obrazac za kandidate koji se prijavljuju na Javni oglas