Službe

SLUŽBA PORODIČNE MEDICINE

Usluge porodične medicine se pružaju osiguranim licima koja su, po sopstvenom izboru, opredijeljena jednom timu porodične medicine.

     Tim porodične medicine čini porodični ljekar i medicinska sestra, koji su završili doedukaciju iz porodične medicine. Usluge u svim timovima su standardizirane i jednakog kvaliteta, principi rada su usaglašeni i prilagođeni shodno savremenim medicinskim        saznanjima, tehnologijom i unaprijed utvrđenim standardima.

            Usluge u timovima porodične medicine predstavljaju sklad nekoliko medicinskih disciplina, a u vezi sa zdravstvenom zaštitom u opštoj medicini, zdravstvenoj zaštiti školske i

predškolske djece, omladine, kućnog liječenja, patronaže i dijagnostičke službe. Službe porodične medicine stavljaju poseban naglasak na edukaciju pacijenata i promociju zdravlja kao prvi korak u očuvanju zdravlja, a tome govori u prilog i to da se 40% radnog vremena odvaja na preventivno-promotivne aktivnosti. 60% radnog vremena se odnosi na usluge dijagnostike i liječenja i to unutar same službe, ali i u koordinaciji sa službama drugih specijalnosti unutar ustanove i kantonalnim zdravstvenim ustanovama, sve u prilog obuhvatnije i bolje zdravstvene zaštite stanovništva.

            Služba porodične medicine je smještena na pet lokacija.

 U centralnoj zgradi Doma zdravlja rade tri tima  i po jedan tim u 4  sektorske ambulante.

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZUBA I USTA

Obuhvata zdravstvenu zaštitu zuba i usta za djece, trudnica, omladine i odraslih. Posebno je važan preventivni rad službe na koji se i odnosi 40% ukupnog radnog vremena, a ostalo je liječenje. Preventivni rad za dobnu skupinu od 7 – 19 godina iznosi 30% radnog vremena.  Služba obavlja i poslove iz domena zubotehničarske djelatnosti. Služba je smještena na  dvije lokacije ( Brijesnica Velika i Klokotnica ).

SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI

Služba hitne medicinske pomoći je organizovana na principu dežurstva. Sa svojim uslugama pokriva cjelokupnu populaciju stanovništva općine.. U službi je organizovan i sanitetski prevoz

hitnih slučajeva iz njihovih domova u Dom zdravlja Doboj Istok ali i u zdravstvene ustanove  sekundarnog i tercijarnog nivoa. U službi se vrše i prijave za Ministarstvo unutrašnjih poslova i uzimanje materijala za prinudna testiranja (alkohol i droge).

Služba je smještena u glavnoj zgradi u prizemlju, ulaz broj 2.

RADNO VRIJEME: 0 –24 sata

HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKA SLUŽBA

Ova služba je zadužena za imunizaciju, osmišljavanje adekvatnih protivepidemijskih mjera i mjera za likvidaciju epidemije, predlaže higijensko-epidemiološke mjere, vrši nadzor nad kliconošama, obavlja dezinfekciju i dezinsekciju prostora u ustanovi, sanitetsko-higijenski nadzor, određuje izolaciju i prevoz lica oboljelih od specifičnih zaraznih bolesti sve to koordinirajući sa radom ostalih  službi.

Služba je smještena u glavnoj zgradi na   prvom spratu.

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKUKU

Ova služba vrši analize iz oblasti biohemije i hematologije. Služba je opremljena savremenom opremom i može da uradi  veliki broj analiza u najkraćem roku.

Materijali za laboratorijske analize uzimaju se radnim danom u vremenu od 7 do 9 sati, izdavanje nalaza od 13 sati.

Služba je smještena u glavnoj zgradi  u prizemlju.

RADNO VRIJEME: 07 – 15 sati.

SLUŽBA ZA RADIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU

Pruža usluge rendgenske dijagnostike za cjelokupno stanovništvo. To su rendgenske pretrage : radiološka obrada koštanog sistema i pluća, te izrada dentalnog rtg snimka.

Služba je smještena u glavnoj zgradi  u prizemlju.

DISPANZER ZAZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA

Pruža usluge iz domena zdravstvene zaštite žena starosne dobi preko 15 godina. Služba vrši ambulantne preglede, savjetovanja, dijagnostičke i terapeutske programe žena, trudnica i porodilja.

Služba je smještena u glavnoj zgradi na   prvom spratu.

RADNO VRIJEME:  07 – 15 sati

PNEUMOFTIZIOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Pruža zdravstvenu zaštitu iz domena dijagnostike i liječenja plućnih oboljenja, periodičnih pregleda, aktivan nadzor oboljelih od specifičnih plućnih oboljenja, hemoprofilaksu kontakata oboljelih, detaljan pregled radiografisanih pacijenata kod kojih se sumnja na neku plućnu bolest, preuzima liječenje otpuštenih pacijenata iz bolnice, sudjeluje u njihovoj rehabilitaciji. Služba je smještena u glavnoj zgradi u prizemlju.

RADNO VRIJEME: 07 –15  sati

CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Služba osigurava promociju mentalnog zdravlja, rehabilitaciju mentalno oboljelih osoba, psiho-socijalnu pomoć ratom traumatiziranih osoba, psihoterapiju, pomoć porodici oboljelog, konsultativno-specijalističke preglede iz domena   psihijatrije.

Služba je smještena u glavnoj zgradi  na  prvom spratu.

CENTAR ZA FIZIKALNU REHABILITACIJU

Služba  za fizikalnu rehabilitaciju kroz svoju djelatnost osigurava promociju zdravlja, prevenciju invaliditeta kao i fizikalnu rehabilitaciju ali i brigu o onesposobljenim. Djelatnost se odvija kroz rehabilitaciju u zajednici. Služba radi: manuelnu masažu, elektroterapiju, ultrazvučnu terapiju, kineziterapiju.

Služba je smještena u glavnoj zgradi  na  prvom  spratu .

RADNO VRIJEME: 07 – 15 sati

ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI

 Zdravstvena njega u kući sprovodi se po uputama i stručnom nadzoru doktora, a medicinsko-tehnički dio povjeren je iskusnim  medicinskim sestrama.

Obavlja pružanje usluga zdravstvene zaštite  svim teško oboljelim  korisnicima , teško pokretnim, nepokretnim , bez  obzira na životnu dob.

RADNO VRIJEME: 07 – 15 sati

TEHNIČKA SLUŽBA

Služba radi na preventivnom i planiranom održavanju objekata u Domu zdravlja Doboj istok. Odgovornosti službe se odnose na sigurno funkcionisanje aparature, opreme i električnih instalacija, nadzora nad sigurnosti ulaza u zgradu kao i održavanje optimalne temperature unutar prostornih jedinica.

RADNO VRIJEME: 07 – 15 sati