Sertifikacija timova porodične medicine

30. maja 2016. godine ovlašteni ocjenjivači kvaliteta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) obavili su vanjsku ocjenu sedam timova porodične medicine u svrhu sertifikacije.