Konkurs

JZU DOM ZDRAVLJA

DOBOJ ISTOK

 

Broj: 2205/2018

Datum: 14.12.2018.god.

 

 

Na osnovu člana 20a. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu  ( „Službene novine Federacije BiH“ , broj: 89/18 ), člana 4. stava 1. Pravilnika o radu JZU Dom zdravlja Doboj Istok broj: 1378/18 od 16.07.2018.godine i člana 44. stav 8. Statuta JZU Dom zdravlja Doboj Istok, direktor ustanove  raspisuje:

 

       K    O     N      K      U      R      S    

                                          za prijem u radni odnos

 

 1. Doktor medicine-broj izvršilaca 1  (jedan) na neodređeno vrijeme

2.1. Doktor medicine-broj izvršilaca 1 (jedan)   na određeno vrijeme 6 mjeseci

2.2  Doktor medicine-broj izvršilaca 1 (jedan)   na određeno vrijeme 6 mjeseci

 1. Doktor stomatologije-broj izvršilaca 1 (jedan) na određeno vrijeme 6 mjeseci
 2. Diplomirani fizioterapeut-broj izvršilaca 1  (jedan) na određeno vrijeme 6 mjeseci
 3. Medicinski tehničar -broj izvršilaca 2  (dva) na određeno vrijeme 6 mjeseci

 

 

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće opšte uslove:

1.- da je državljanin BiH,

2.- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje,

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uslove:

 

 1. 1. Doktor medicine 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

–  VSS završen medicinski fakultet, dokaz diploma

–  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu , dokaz uvjerenje

–  Licencu za samostalan rad izdatu od nadležne Ljekarske komore, dokaz licenca

–  Najmanje osamnaest ( 18 ) mjeseci radnog iskustva na navedenim poslovima –   potvrda o radnom iskustvu

–  Uvjerenje o državljanstvu

 

 

2.1. Doktor medicine 1 izvršilac na određeno vrijeme šest ( 6 ) mjeseci

–  VSS završen medicinski fakultet, dokaz diploma

–  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu , dokaz uvjerenje

–  Licencu za samostalan rad izdatu od nadležne Ljekarske komore, dokaz licenca

–  Najmanje šest ( 6 ) mjeseci radnog iskustva na navedenim poslovima –   potvrda o radnom iskustvu

–  Uvjerenje o državljanstvu

 

 

 

2.2. Doktor medicine 1 izvršilac na određeno vrijeme šest ( 6 ) mjeseci

–  VSS završen medicinski fakultet, dokaz diploma

–  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu , dokaz uvjerenje

–  Licencu za samostalan rad izdatu od nadležne Ljekarske komore, dokaz licenca

–  Uvjerenje o državljanstvu

 

 

Doktor stomatologije 1 izvršilac na određeno vrijeme šest ( 6 ) mjeseci

– VSS završen stomatološki fakultet ,dokaz diploma

–  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu , dokaz uvjerenje

–  Licencu za samostalan rad izdatu od nadležne Ljekarske komore, dokaz licenca

–   Najmanje jedna ( 1 ) godina dana radnog iskustva na navedenim poslovima –    potvrda o radnom iskustvu

–  Uvjerenje o državljanstvu

 

 

 

Diplomirani fizioterapeut 1 izvršilac na određeno vrijeme šest ( 6 ) mjeseci

 • VSS diplomirani fizioterapeut 240 ECTS bodova
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu , dokaz uvjerenje
 • Licencu za samostalan rad izdatu od nadležne komore
 • Najmanje četiri ( 4 ) godine radnog iskustva na navedenim poslovima-potvrda o radnom iskustvu
 • Uvjerenje o državljanstvu

 

 

Medicinski tehničar 2 izvršioca na određeno vrijeme šest ( 6 ) mjeseci

 • SSS medicinska škola opšti smjer, dokaz svjedočanstvo o završenom obrazovanju
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, dokaz uvjerenje
 • Licencu nadležne komore , dokaz licenca
 • Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije
 • Najmanje deset ( 10 ) godina radnog iskustva na navedenim poslovima- potvrda o radnom iskustvu
 • Uvjerenje o državljanstvu

 

 

Svi kandidati su pored obaveznih dokaza za svako radno mjesto na koje se prijavljuju, dužni priložiti i slijedeću dokumentaciju:

 

 1. Kraću biografiju, kontakt telefon
 2. PBA 3 obrazac ( cips )

 

Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova KONKURSA, moraju biti ovjerene kopije. JZU Dom zdravlja Doboj Istok nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica (“Službene novine TK” br: 5/12, 5/14) i Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branitelja i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK” br: 9/14 i 6/15), da bi bili bodovani i po tom osnovu, dužni su dostaviti i dokaze o ispunjavanju uslova iz navedenog Zakona i Pravilnika, kao i Uvjerenje JU Službe za zapošljavanje TK kojim dokazuje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba ili dužini čekanja na posao u struci.

 

Sa izabranim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa, obavit će se intervju.

 

Kandidat koji bude izabran, nakndadno će dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 

 • Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ( ne starije od tri mjeseca).

 

Obavezno na koverti naznačiti za koje radno mjesto se aplicira i aplikacije dostaviti za svako radno mjesto posebno.

 

Konkurs ostaje  otvoren 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Oslobođenje“ i web stranici JZU Dom zdravlja Doboj Istok.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

Kontakt telefoni: 035-369-500, fax: 035-720-539

 

Prijave dostaviti lično ili na adresu:

 

        JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

        DOM ZDRAVLJA DOBOJ ISTOK

                74207 KLOKOTNICA

Sa naznakom- Prijava na Konkurs za prijem u radni odnos, za radno mjesto ______________________

Na poleđini zatvorene koverte naznačiti ime i prezime kandidata, adresu i kontakt telefon.

 

 

 

D I R E K T O R

Suljkanović dr Nermin