POSJETA PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE WORLD VISION JZU DOMU ZDRAVLJA DOBOJ ISTOK

Dana 19.03.2018.godine, predstavnici nevladine organizacije World Vision i to Anesa Muhović-program menager Ured u Tuzli, Kanita Kulić-menager za Program zaštite i dobrobiti djece i Edin Suljagić-službenik u projektu, posjetili su JZU Dom zdravlja Doboj Istok. World Vision BiH, u partnerstvu s lokalnom zajednicom i svim akterima iz vladinog i nevladinog sektora koji djeluju na području opštine, realizira programe koji primarno za cilj imaju unaprijeđenje dobrobiti djece. Tokom navedene posjete, direktor JZU Dom zdravlja Doboj Istok, dr.Nermin Suljkanović je sa navedenim predstavnicima-gostima održao sastanak koji se tiče Lokalnog akcionog plana za zaštitu i dobrobit djece- Doboj Istok. Lokalni akcioni plan za djecu općine Doboj Istok 2017.-2018., zasnovan je na UN Konvenciji o pravima djeteta i kao i njena dva fakultativna protokola: Fakultativni protokol o uključivanju djece u oružane sukobe i Fakultativni protokol o prodaji djece, dječijoj prostituciji i dječijoj pornografiji . Cilj izrade dokumenta Lokalni akcioni plan za djecu za općinu Doboj Istok će dugoročno poboljšati položaj djece u lokalnoj zajednici kroz sistemski pristup brizi o djeci, te stvaranje održive strukture za institucionalno rješavanje problema i zadovoljavanje potreba djece , a sve u cilju provođenja načela zagarantovanih u UN konvenciji o dječijim pravima i drugim međunarodnim i nacionalnim dokumentima koji garantuju ostvarivanje prava djece.

Također, Lokalnim akcionim planom za područje naše opštine, koji obuhvata i oblast zdravstva, predviđena su unaprijeđenja u zdravstvenom sistemu koja se tiču pružanja usluga djeci a koja bi se trebala realizovati u naredne dvije ( 2 ) godine. JZU Dom zdravlja Doboj Istok aktivno učestvuje u saradnji sa nevladinom organizacijom World Vision već duži vremenski period.