Javni oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu zakona o radu ( “Službene novine Federacije BiH” , broj: 26/16 i 89/18 ), člana 3. Pravilnika o radu JZU Dom zdravlja Doboj Istok broj: 936/19 od 31.05.2019.godine, Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 158-1341/2019 i člana 44. stav 4. tačka 8. Statuta JZU Dom zdravlja Doboj Istok, direktor ustanove raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos a isti se nalazi u prilogu ovog članka.

 

Javni oglas za prijem u radni odnos

Prijavni obrazac

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na osnovu člana 20a. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu ( ..Službene novine Federacije BiH” , broj: 89/18 ), člana 6. stav 1. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu (..Sluzbene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 4/19 ) i clana 44.  stav 8. Statuta JZU Dom zdravlja Doboj  Istok, direktor ustanove raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos, a isti se nalazi u prilogu ovog članka.

 

Javni oglas za prijem u radni odnos

Prijavni obrazac za kandidate koji se prijavljuju na Javni oglas

PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Poništava se dio Javnog oglasa za prijem u radni odnos broj: 927/2019 od 31.05.2019. godine, pod tačkom 1.1. “Doktor medicine-broj izvršilaca 1 (jedan) na neodređeno vrijeme”, objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” dana 02.06.2019. godine, kao i na web stranici JZU Dom zdravlja Doboj Istok.

Ostali tekst Javnog oglasa za prijem u radni odnos broj: 927/2019 od 31.05.2019. godine ostaje nepromjenjen.

 

U prilogu orginalni dokument.

 

Poništenje dijela javnog oglasa

POZIV ZA DOSTAVLJANJE POČETNE PONUDE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU NABAVKE REAGENASA

Za d.o.o. “Berg” Sarajevo

Predmet pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja je odabir najpovoljnije ponude tj dodijela ugovora za nabavku i isporuku  reagenasa i ostalog pratećeg potrošnog materijala  za aparat Hemolyzer 3 PRO za godišnje potrebe JZU Dom zdravlja Doboj Istok, po specifikaciji navedenoj u dokumentaciji poziva za dostavljanje ponuda.

 

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti na linku ispod.

 

Hemolyzer 3 PRO TD pregovaracki

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na osnovu člana 20a. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu ( ..Službene novine Federacije BiH” , broj: 89/18 ), člana 6. stav 1. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu (..Sluzbene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 4/19 ) i clana 44.  stav 8. Statuta JZU Dom zdravlja Doboj  Istok, direktor ustanove raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos, a isti se nalazi u prilogu ovog članka.

I Javni oglas kao i Prijavni obrazac za kandidate koji se prijavljuju na Javni oglas možete preuzeti na linkovima ispod.

 

16

Javni oglas za prijem u radni odnos

 

Prijavni obrazac za kandidate koji se prijavljuju na Javni oglas

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za vršenje pravnih poslova (advokatske usluge)

Pozivamo Vas da učestvujete u postupku dodjele ugovora o uslugama utvrđenim Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“ broj: 66/16).

Uslovi i zahtjevi koje ponuđači moraju ispuniti kao i sve potrebne dodatne informacije nalaze se u tenderskoj dokumentaciji koju možete preuzeti na linku ispod.

 

Poziv za dostavu ponuda Aneks II dio B advokatske usluge

Predavanje o prevenciji i značaju ranog otkrivanja karcinoma grlića maternice

Povodom obilježavanja sedmice prevencije karcinoma grlića maternice, dr. Bedreldin Khodary  specijalista ginekologije i akušerstva, u prostorijama Doma zdravlja Doboj Istok održao je predavanje o prevenciji i značaju ranog otkrivanja karcinoma grlića maternice.

Predavanju su prisustovale članice Udruženja žena Doboj Istok sa kojim naš Dom zdravlja ima veoma dobru saradnju već duži niz godina.

Povodom obilježavanja sedmice prevencije karcinoma grlića maternice, predstavnici Udruženja studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli, kao i specijalizant ginekologije i akušerstva dr. Anis Cerovac boravili su u Domu zdravlja Doboj Istok. Tom prilikom studenti su vršili podjelu brošura i letaka.

Ovom prilikom se zahvaljujemo svima koji su se odazvali našem pozivu a naročito Udruženju žena Doboj Istok.

Prikupljanje ponuda za davanje u zakup prostora za vršenje apotekarske djelatnosti u centralnom objektu JZU Dom zdravlja Doboj Istok

Na osnovu člana 5. Pravilnika o bližim uvjetima i postupku davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova, kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koji se mogu dati u zakup (Sl.novine FBiH br.28/12) te Odluke o raspisivanju javnog poziva broj 10-102/2019 od 15.01.2019. godine, direktor ustanove objavljuje

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup prostora za vršenje apotekarske djelatnosti u centralnom objektu JZU Dom zdravlja Doboj Istok


I – Zakupodavac:

 

JZU Dom zdravlja Doboj Istok, Klokotnica 74207, Doboj Istok, koju zastupa direktor JZU Dom zdravlja Doboj Istok.

 

II – Predmet javnog oglasa:

 

Davanje u zakup jednog poslovnog prostora, površine 64.00 m2, u centralnom objektu JZU Dom zdravlja Doboj Istok za vršenje apotekarske djelatnosti. Prostor namjenjen za iznajmljivanje je u sklopu čvrstog objekta sa potrebnom infrastrukturom.

Sve dodatne informacije o tome kako možete učestvovati u tenderu možete naći u tenderskoj dokumentaciji koju možete preuzeti na ovom linku Preuzmi

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za pružanje zdravstvenih usluga

JZU Dom zdravlja Doboj Istok, sa sjedištem u Klokotnici, 74207 Doboj Istok, Vas poziva da dostavite ponudu za pružanje zdravstvenih usluga i to:

LOT 1. Pružanje usluga psihologa,

LOT 2. Pružanje zdravstvenih usluga specijaliste fizijatarije,

LOT 3.Pružanje zdravstvenih usluga specijaliste epidemiologije,

LOT 4. Pružanje zdravstvenih usluga specijaliste dermatologije,

LOT 5. Pružanje zdravstvenih usluga inžinjera medicinsko laboratorijske dijagnostike,

 

za potrebe JZU Dom zdravlja Doboj Istok za 2019. godinu.

U prilogu se nalazi tenderska dokumentacija. Preuzmi

Konkurs

JZU DOM ZDRAVLJA

DOBOJ ISTOK

 

Broj: 2205/2018

Datum: 14.12.2018.god.

 

 

Na osnovu člana 20a. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu  ( „Službene novine Federacije BiH“ , broj: 89/18 ), člana 4. stava 1. Pravilnika o radu JZU Dom zdravlja Doboj Istok broj: 1378/18 od 16.07.2018.godine i člana 44. stav 8. Statuta JZU Dom zdravlja Doboj Istok, direktor ustanove  raspisuje:

 

       K    O     N      K      U      R      S    

                                          za prijem u radni odnos

 

 1. Doktor medicine-broj izvršilaca 1  (jedan) na neodređeno vrijeme

2.1. Doktor medicine-broj izvršilaca 1 (jedan)   na određeno vrijeme 6 mjeseci

2.2  Doktor medicine-broj izvršilaca 1 (jedan)   na određeno vrijeme 6 mjeseci

 1. Doktor stomatologije-broj izvršilaca 1 (jedan) na određeno vrijeme 6 mjeseci
 2. Diplomirani fizioterapeut-broj izvršilaca 1  (jedan) na određeno vrijeme 6 mjeseci
 3. Medicinski tehničar -broj izvršilaca 2  (dva) na određeno vrijeme 6 mjeseci

 

 

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće opšte uslove:

1.- da je državljanin BiH,

2.- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje,

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uslove:

 

 1. 1. Doktor medicine 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

–  VSS završen medicinski fakultet, dokaz diploma

–  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu , dokaz uvjerenje

–  Licencu za samostalan rad izdatu od nadležne Ljekarske komore, dokaz licenca

–  Najmanje osamnaest ( 18 ) mjeseci radnog iskustva na navedenim poslovima –   potvrda o radnom iskustvu

–  Uvjerenje o državljanstvu

 

 

2.1. Doktor medicine 1 izvršilac na određeno vrijeme šest ( 6 ) mjeseci

–  VSS završen medicinski fakultet, dokaz diploma

–  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu , dokaz uvjerenje

–  Licencu za samostalan rad izdatu od nadležne Ljekarske komore, dokaz licenca

–  Najmanje šest ( 6 ) mjeseci radnog iskustva na navedenim poslovima –   potvrda o radnom iskustvu

–  Uvjerenje o državljanstvu

 

 

 

2.2. Doktor medicine 1 izvršilac na određeno vrijeme šest ( 6 ) mjeseci

–  VSS završen medicinski fakultet, dokaz diploma

–  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu , dokaz uvjerenje

–  Licencu za samostalan rad izdatu od nadležne Ljekarske komore, dokaz licenca

–  Uvjerenje o državljanstvu

 

 

Doktor stomatologije 1 izvršilac na određeno vrijeme šest ( 6 ) mjeseci

– VSS završen stomatološki fakultet ,dokaz diploma

–  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu , dokaz uvjerenje

–  Licencu za samostalan rad izdatu od nadležne Ljekarske komore, dokaz licenca

–   Najmanje jedna ( 1 ) godina dana radnog iskustva na navedenim poslovima –    potvrda o radnom iskustvu

–  Uvjerenje o državljanstvu

 

 

 

Diplomirani fizioterapeut 1 izvršilac na određeno vrijeme šest ( 6 ) mjeseci

 • VSS diplomirani fizioterapeut 240 ECTS bodova
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu , dokaz uvjerenje
 • Licencu za samostalan rad izdatu od nadležne komore
 • Najmanje četiri ( 4 ) godine radnog iskustva na navedenim poslovima-potvrda o radnom iskustvu
 • Uvjerenje o državljanstvu

 

 

Medicinski tehničar 2 izvršioca na određeno vrijeme šest ( 6 ) mjeseci

 • SSS medicinska škola opšti smjer, dokaz svjedočanstvo o završenom obrazovanju
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, dokaz uvjerenje
 • Licencu nadležne komore , dokaz licenca
 • Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije
 • Najmanje deset ( 10 ) godina radnog iskustva na navedenim poslovima- potvrda o radnom iskustvu
 • Uvjerenje o državljanstvu

 

 

Svi kandidati su pored obaveznih dokaza za svako radno mjesto na koje se prijavljuju, dužni priložiti i slijedeću dokumentaciju:

 

 1. Kraću biografiju, kontakt telefon
 2. PBA 3 obrazac ( cips )

 

Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova KONKURSA, moraju biti ovjerene kopije. JZU Dom zdravlja Doboj Istok nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica (“Službene novine TK” br: 5/12, 5/14) i Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branitelja i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK” br: 9/14 i 6/15), da bi bili bodovani i po tom osnovu, dužni su dostaviti i dokaze o ispunjavanju uslova iz navedenog Zakona i Pravilnika, kao i Uvjerenje JU Službe za zapošljavanje TK kojim dokazuje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba ili dužini čekanja na posao u struci.

 

Sa izabranim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa, obavit će se intervju.

 

Kandidat koji bude izabran, nakndadno će dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 

 • Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ( ne starije od tri mjeseca).

 

Obavezno na koverti naznačiti za koje radno mjesto se aplicira i aplikacije dostaviti za svako radno mjesto posebno.

 

Konkurs ostaje  otvoren 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Oslobođenje“ i web stranici JZU Dom zdravlja Doboj Istok.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

Kontakt telefoni: 035-369-500, fax: 035-720-539

 

Prijave dostaviti lično ili na adresu:

 

        JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

        DOM ZDRAVLJA DOBOJ ISTOK

                74207 KLOKOTNICA

Sa naznakom- Prijava na Konkurs za prijem u radni odnos, za radno mjesto ______________________

Na poleđini zatvorene koverte naznačiti ime i prezime kandidata, adresu i kontakt telefon.

 

 

 

D I R E K T O R

Suljkanović dr Nermin